Perihal Piala Dunia 2018

Jadwal Siaran Langsung Piala Dunia FIFA 2018 Rusia Excel Spreadsheet xlsx .agavuat el o imiat el i aniagoaaʻaf an agolaʻat o aiaola aogi i eteteS el a eofaʻaF itimoK el am AFIF el ia eililam an ,5102 apotekO o 8 osa el I .amul i ulaula el i uotal i anieilamaaf aS .wocsoM o amu agaofon am nazaK ,ihcoS ,grubsreteP tS i uta isaisa an regnU sirhC ulu anol am AFIF el a agisaisa o itimok el o ,aisuR i aiʻaola agisaisa iaulu uotal al i ,4102 apotekO aI .” agolaʻat ien i aiaf et e aem o iluatifaaf es o ael ,etuaS i akirefA i smuidats ulot ep aul ,isat el o upuatam el ano iep e ,agalut es i ia i el uotat a el O” ,iof aonuas ai aN .01 el i 21 el iam aitiitiaaf e unota agavuat el om agaofon o aremun el o ,aisuR i agaofon o aʻeam el i agulaguta o ano aufam e 4102 ialuI ai rettalB ppeS e auʻat aN .ilumilum isil el iam uʻap an lvalsoraY am radonsarK o iep e 21 el i oo e agolaʻat o aremun el am 11 el i aitiitiaaf an agaluat o aremun el O .2102 ameteS o 92 osa el i anialisalisaaf an olamilat el o iaa a ilumilum aguiaaf el O .isat agalut aniaisuaf a el o ael muidatS omanyD el am anerA eyityrktO ia avuat an ,aumual el i am ,igalutiaʻaf olam el e aniaoliaʻaf an ,wocsoM i kslodoP o utomuta el agalasaʻaF .41 el i 61 el iam agolaʻat o iʻafoa el aisuR e aitiitiaaf an ,1102 apotekO aI “.aisuaf eot a el o 31 el o am ,uofaaf eot a el o 61 e uof elaf ulot E .AFIF el o aimoanam el ia uta ilis a el o am ,61 e olamilat am 31 e iaa in aniutaaf an aisuR ites el O” :agolioli el o itopil el e auʻat aN .elet uunuta el i ua’ om agalam imiat aitiitiaaf e aisuL aporuE el o iof ofaf o an ep unotot i oʻol o amu iaa O .grubniretakeY am ,lvalsoraY ,dargogloV ,ihcoS ,ksnaraS ,aramaS ,grubsreteP tniaS ,noD-no-votsoR ,dorogvoN ynhziN ,wocsoM ,radonsarK ,nazaK ,dargninilaK :ien iaa uta aniutaaf an aisuR O Perihal Piala Dunia 2018

Perihal Piala Dunia 2018 .puC snoitaredefnoC AFIF 1202 el om aavaga a el o igalolaL el a upI el o olamunam atagat O .muidatS ikinhzuL el i wocsoM i ialuI o 51 osa el i aiaf a el o aguiaaf el O .11 e iaa o unotot i 21 e agaofon i aiaf a el o iatam 46 el am asut E .AFIF el a igalolaL el a upI es i agilof aumaum uotal o amanaP am dnalecI e aiaf oa ,amu agimol i iaua e ua’ el uap an alisaP am ,inamaiS a inipumais o aiupiup el ia aifoa e ,4102 el i agavuat el o ilumilum agimol el o aut i agoliaʻaf eot a el o 02 ,ua 23 el am asut E .aotipaʻaf elavaʻat ua el am agavuat o aisolamaʻaf el i ala e elavaʻat ua 13 el ia aifoa e ael ,uunuta el o ua 23 el ia aifoa a el o ilumilum agasolimaat el O .agalam o imiat el uauaaʻaf ano ia iafam ai ani sniatnuoM larU el o ofisis i ,aisuR aporuE i olaat ealam el o agaofon o isat es o an ;6002 el iam ulat aporuE i aiaf an igalolaL el a upI iaulu am ienel aeva a el O .0102 ameseT 2 osa el i olamilat el om uatat aia i olam el uta aniuʻut ano aʻeam au ani ,8102 ialuI o 51 osa el i inuI 41 el iam aisuR i aiaf e aufauf aU .AFIF el a isinisipiafua el o iʻila a agolaʻat e aniavuat oʻol o aul e agasolimaat igalolal el a olaʻat agavuat es o ,puC dlroW AFIF ts12 el am aeva a el o puC dlroW AFIF 8102 el O Perihal Piala Dunia 2018